Đang gửi

Menu

Dịch vụ khác

Dịch vụ khác
  • Tư vấn quản lý bệnh viện và quản lý dự án y tế.

  •  Tư vấn thành lập các khoa, phòng,..

  •  Tư vấn quản lý chất lượng, an toàn, vận hành phòng xét nghiệm.

  • Tư vấn phát triển dịch vụ kỹ thuật mới.

  • Tư vấn hiện đại hóa bệnh viện, nâng cao chất lượng các phòng xét nghiệm.

  • Tư vấn phát triển các xét nghiệm ứng dụng mới chuyên sâu.

Phòng kinh doanh:
Lê Duyên: 0971550476
Diệu linh: 0989891518
Đinh Duyên: 0979649198