Đang gửi

Menu

Máy tách chiết DNA/RNA PSS

Máy tách chiết DNA/RNA magLEAD 12 gC
Sản phẩm

Phòng kinh doanh:
Lê Duyên: 0971550476
Diệu linh: 0989891518
Đinh Duyên: 0979649198